بدرود

دیگر اراده ای در گشودن این وبلاگ نبود ولی به درخواست یکی از دوستان و فقط بعنوان برگی از دفتر خاطرات آن دوست تصمیم به گشودن آن گرفتیم اما دیگر اراده ای در ادامه دادن و جمع آوری مطالب برای این وبلاگ وجود نخواهد داشت