We gain freedom when we have paid the full price for our right to live
Tagore
بزرگترین زندان یک انسان،ذهن خود او می تواند باشد.
کیستند این بیگانه های درونم
در کارِ قسمت کردن ؛ پاره پاره کردن،
تکه تکه کردن جانم
و تملک هر پاره ام؟
جسم من ،صحنه نبرد،من تماشاچی
به انتظار پایان نبردی بی پایان
خسته ام از میدان نبرد بودن
از تماشاچی بودن
در جسم خود
صحنه را به آنها وامی گذارم
در من به اندازه کافی برای همه تان،"من" هست
هر چه می خواهید بردارید و بروید
جسم و جانم از آن شما
برای من هم در این میانه:
یک هیچ...
آیا "مخالفت" ،گاه خود نیز به یک ایدئولوژی بدل نمی شود؟
گفتن چیزی به کسی که آنرا نمی فهمد،[یا بدتر از آن؛نمی خواهد بفهمد] بیهوده است.
Ludwig Wittgenstein
خطرناک ترين است ;
محترم شمردن اويی که خود را محترم نمی شمارد...
حریفا!
میزبانا!
میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد.
تگرگی نیست،
مرگی نیست.
صدایی گر شنیدی،
صحبت سرما و دندان است.
مهدی اخوان ثالث