در غم ای دل قرارگاه مکن
خانه در اشگ و دود و آه مکن
عمر، کوتاه و زندگی زیباست
روز بر زندگی سیاه مکن
چشم ِ رُستن به شوره زار مدار
گوهرِ دانه را تباه مکن
عشق اگر آیت ِ گناه شود
عشق بـُگزین و جز گناه مکن
اگرَت پویه نزد ِ آزادی ست
هرگز از پشت ِ سر نگاه مکن
بویهء داد اگر تراست به دل
جز خِرَد را چراغ ِ راه مکن
م.سحر پاریس ، 13/6/2007