از هر طرف تیر دعا کرده ام رها

شاید در این میانه یکی کارگر شود