مرا محکوم کنید مهم نیست .تاریخ تبرئه ام خواهد کرد !