آشفته بازار
در این هیاهوی آشفته بازار ایران دیگر حنای آخوند یکدست برای مردم
ایران رنگی ندارد چرا که وعده های دروغ و پوشالی او همانند
سرابی است که در صحرای بی آب و علف ایران امید را از مردم
گرفته است و مردم دیگر وعده های دروغ هیچ کس را نمیتوانند بپذیرند
مگر درراستای تغییر این دیکتاتوری و اگر آنزمان خاتمی شیاد را
پذیرفتند و پای صندوق های رأی رفتند به خاطر آن بود که
با شعار اصلاحات به میدان سیاست وارد شد.
وی سبب سوق هزاران انقلابی به سوی جناح چپ شد حال آنکه سیاست
رژیم را برای شناسایی مخالفین دنبال می کرد چرا که زمان پاکسازی فرا رسیده بود .
و امروز مردم ایران منتظرند که دستی از غیب به کمکشان بیاید و گلوی این
دیکتاتورها را تا زمانی بفشارد که جان در بدن دارند حال آنکه این نیز
از سیاستهای همین آخوندهاست که به صورت نامحسوس سبب گرفته
شدن قدرت آزادی خواهی و انقلاب از آنان شده است.آنان خود
را در برابر مردم با تبلیغاتی که البته کم هزینه نبوده یک قدرت بدون
شکست با شبکه اطلاعاتی بسیار قوی نشان داده که حتی مردم جرأت
صحبت علیه آنان را ندارند چه برسد به فکر انقلاب.
در حالی که سرچشمه این تبلیغات برپایه دروغی بیش نیست.
اما ما مردم ستمدیده باید این حقیقت را باور کنیم که تنها راه رسیدن به
آزادی به فعالیت سیاسی خلاصه نمی شود و زمان آن رسیده که فعالیت
نظامی در راستای احقاق حقوقمان شروع به کار کند.
ساسان