آن که ناموخت از گذشت روزگار
دگر ناموزد او زهیچ آموزگار