حتی رسوم و سنن نیک اگر دامنه شان تنگ شود
و به شکل یک فشار متحدالشکل اجتماعی درآید
ممکن است جهان را فاسد سازد
افتادن در گل و لای ننگ نیست
ننگ این است كه آنجا بمانی !
برای مرد انقلابی شکست چون سکوی پرش است
و بعنوان سرچشمه نظریه ، شکست غنی تر از پیروزی است
زیرا سرشار از تجربه و معرفت است
رژی دبره
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پــا بستی
گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمایی هستی؟
خیام