خسته

خسته از دیروز و امروز

خسته از تکرار هر روز


نشسته ام: ***

درخلوت متروک یک پارک

با سیگاری خاموش در دستم

کسی نمی آید

هیچ صدایی نیست


نیمکت ها: ***

ساکت

درخت ها هم حتی هیچ نمی گویند

هیچ


تنها: ***

هوهوی باد مزاحم

.............


سکوت

متن آسانی است

که معمولا اشتباه خوانده می شود....

آ / آتاناسیو


و

... همه چیز آغازی دیگر دارد

When we were stuggling with apartheid
We spoke of people Power
You had to be with the people to make changes happen
De Smond Tutu
Former Archbishop of South Africa