ما پی آزادگــــی برخـــــــاستیـم
کی اسارت اینچنین می خواستیــم!؟
صحبت از پژ مردن یک برگ نیست
وای جنگل را بیابان می کنند
دست خون الود خویش را
در پیش چشم خلق پنهان می کنند
هیج حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
انچه این نامردمان با جان انسان می کنند
صحبت از پژ مردن یک برگ نیست
وای جنگل را بیابان می کنند
دست خون الود خویش را
در پیش چشم خلق پنهان می کنند
هیج حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
انچه این نامردمان با جان انسان می کنند

هر کسی مبارزه نکند، اشتباه هم نمی‌کند
ستیز من تنها با تاریکی است
من برای نبرد با تاریکی
شمشیر روی تاریکی نمیکشم
چراغ می افروزم...
آزادی بی بها نیست
برده داران زمانه چوب حراجم زدند
چوب اول كه برآمد خود خريدم خويش را
تو می باید خامشی
بگزینی
به جز دروغت اگر پیامی
نمی تواند بود ٬
اما اگرت مجال آن هست
که به آزادی
ناله ئی کنی
فریادی در افکن
و جانت را به تمامی
پشتوانه پرتاب آن کن !
احمد شاملو
Every dictator is an enemy of freedom, an opponent of law
Demosthenes
Freedom is poetry, taking liberties with words, breaking the rules of normal speech, violating common sense
Norman O. Brown
گرچه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
نقد عمرت ببرد غصهء دنیا به گزاف
گر شب و روز دراین قصهء مشکل باشی