فكر مي‏كني!

از اين كه هنوز فكر مي‏كنم هستم تعجب نمي‏كنم، چون هستم

از اين كه هنوز فكر مي‏كنم خواهم بود تعجب نمي‏كنم، چون فكر مي‏كنم

از اين كه هنوز فكر مي‏كنم مرده ‏ام تعجب نمي‏كنم، چون زندگي مي‏كنم

از اين كه هنوز فكر مي‏كنم حرفي براي گفتن دارم تعجب مي‏كنم

چون فكر نمي‏كنم!

وريا مظهر